Menu
Winkelkar 0

Algemene Voorwaarden

Toepassing
De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf Bieren Van Begeerte, hierna 'BVG' genoemd.

Aanvaarding
Het gebruik van de website www.bierenvanbegeerte.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij BVG impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt. BVG is een eenmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd in België, meer bepaald in de Marie-Josélaan 51 te Berchem. BVG is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 347 921 met als ondernemingsnummer BE (0) 769 235 239.

Definities
1. Diensten: alle diensten die door BVG aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.
2. Klant: ieder persoon die een commerciële relatie aangaat met BVG door de aankoop van een product of een dienst. Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met BVG.
3. Bestelling: elke bestelling die door een klant geplaatst wordt conform de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Bestellen
De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.bierenvanbegeerte.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van BVG, haar hosting-partner of haar betalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transactie(s) die plaats gevonden heeft of hebben tussen de partijen. De klant ontvangt via mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling en een tweede mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt door BVG.

Prijzen en betalingsmethodes
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces zijn in Euro (€) en zijn inclusief BTW en administratieve kosten tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten geen transportkosten. Deze worden afzonderlijk aangerekend indien u kiest voor een verzending.

BVG houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van BVG tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant. BVG houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is. De bestelde producten kunnen meteen online betaald worden of overgeschreven worden. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan BVG.

In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt ook de bestelling automatisch geweigerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van BVG is beveiligd. BVG heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij of door BVG. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens opvragen.

Beschikbaarheid
De producten en diensten evenals de prijzen zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van BVG. BVG engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks kan BVG niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien in geval van overmacht. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet, of niet tijdig beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn of haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd of uitgesteld wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten zal BVG onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via mail op de hoogte gebracht worden.

Levering
De bestellingen worden geleverd op het adres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens de bestelprocedure en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant dient zelf contact op te nemen met de transporteur om af te spreken waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden. BVG waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op het internet, is een streeftermijn en puur indicatief. BVG kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling en van de goede ontvangst, behoudens tegenbewijs van de klant. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren per aangetekend schrijven gericht aan BVG.

In het geval een levering tijdens het leverproces verloren zou raken dan zal BVG volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Non-conformiteit
Alle producten en diensten die op de website van BVG te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto's die op de website getoond worden geen enkele contractuele betekenis. BVG wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto's zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert BVG zich om eventuele fouten die haar gemeld worden zo snel mogelijk te corrigeren. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met de bestelling, kan de klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Zodra deze 14 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.

Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen
Conform de wet van 14 juli 1991 van de Belgische wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van het privéleven van de klant en de wijziging op deze wet van 25 mei 1999, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan de aankoop zonder dat er daarvoor een schadevergoeding moet betaald worden en zonder dat er daarvoor een reden moet opgegeven worden. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de zeven (7) werkdagen nadat de klant, BVG op de hoogte gebracht heeft dat hij of zij wil verzaken aan de aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de zeven (7) werkdagen verstreken zijn, is BVG niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De klant moet zelf de verzendingskosten voor de retour betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door BVG op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. BVG zal een e-mail versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling.

Verantwoordelijkheid
BVG treft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar BVG een link heeft op haar website. BVG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de website van BVG. BVG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van BVG aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van BVG beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluiden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website zijn auteursrechterlijk beschermde werken. De BVG-website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf, noch de op de website aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij BVG hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van digitale gegevens naar BVG al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde gegevens af aan BVG.

Geschillen en toepasselijke wetgeving
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden
BVG kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen. Elk gebruik van de website van BVG veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de Algemene Voorwaarden. BVG behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.