Menu
Shopping cart 0

General conditions

Application
The underlying General Terms and Conditions outline the framework for the commercial relations that could arise between a customer and the company BierenVanBegeerte, hereinafter referred to as 'BVG'.

Acceptance
The use of the website www.bierenvanbegeerte.be, as well as placing an order with BVG, implies that the customer unconditionally and irrevocably accepts the underlying General Terms and Conditions. BVG is a sole proprietorship, established in accordance with Belgian law and established in Belgium, more specifically at Marie-Josélaan 51 in Berchem. BVG is registered in the trade register under the number 347 921 with enterprise number BE (0) 769 235 239.

Definitions
1. Services: all services offered by BVG in general, the sale of goods and services via the internet in particular.
2. Client: any person who enters into a commercial relationship with BVG by purchasing a product or a service. A client is deemed to be authorised to make this purchase and to be authorised to conclude a commercial transaction with BVG.
3. Order: any order placed by a client in accordance with the conditions as described in these General Terms and Conditions

.

Order
The products and services are offered for sale via the website www.bierenvanbegeerte.be. Regardless of any written proof the client may have, it is explicitly agreed that only the data recorded in the computer system of BVG, its hosting partner or its payment partner constitute proof of the communication, the content of the order and the whole of the transaction(s) that have taken place between the parties. The customer will receive a confirmation of the order by e-mail after the purchase and a second e-mail when the order is sent by BVG.

Prices and payment methods
The prices quoted during the purchase process are in Euros (€) and include VAT and administrative costs unless explicitly stated otherwise. The prices of the products and services do not include transport costs. These will be charged separately if you choose to ship.

BVG reserves the right to change the sales prices at any time. However, the purchased products and services will always be invoiced at the prices mentioned in the e-mail confirming the order. These are the prices applicable at the time of purchase. The products remain the property of BVG until they have been paid for in full by the client. BVG reserves the right to refuse any order from a client with whom a dispute is pending or has arisen in the past. The ordered products can be paid online or transferred immediately. The customer's bank account will be debited after confirmation of the purchase and payment will only become effective once the customer's bank has given its consent to BVG.

In case the customer's bank refuses payment, the order will also be automatically refused. The customers guarantee that they are legitimate to make online payments and that there is sufficient cover on the bank account to cover all costs arising from the transaction. Entering the confidential payment details on the BVG website is secured. BVG has no access to the confidential payment data of its clients. These are therefore not stored at or by BVG. This is the reason why we request the payment details again with every purchase.

Availability
The products and services as well as the prices are valid as they appear on the BVG website. BVG undertakes to do its utmost to deliver all orders. Nevertheless, BVG cannot be held responsible for the unavailability of a product or service, nor for the damage that could result from this in case of force majeure. In the event that one or more products or services of an order are not available, or are not available on time, the client will be informed by e-mail or telephone that his or her order will be cancelled or postponed in whole or in part. In case the unavailability is determined and communicated at the moment the customer has already paid for his products, BVG will immediately ask its bank to refund the amounts paid. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten zal BVG onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden.

Levering
De bestellingen worden geleverd op het adres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens de bestelprocedure en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant dient zelf contact op te nemen met de transporteur om af te spreken waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden. BVG waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op het internet, is een streeftermijn en puur indicatief. BVG kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling en van de goede ontvangst, behoudens tegenbewijs van de klant. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren per aangetekend schrijven gericht aan BVG.

In het geval een levering tijdens het leverproces verloren zou raken dan zal BVG volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Non-conformiteit
Alle producten en diensten die op de website van BVG te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto's die op de website getoond worden geen enkele contractuele betekenis. BVG wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto's zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert BVG zich om eventuele fouten die haar gemeld worden zo snel mogelijk te corrigeren. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met de bestelling, kan de klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Zodra deze 14 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.

Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen
Conform de wet van 14 juli 1991 van de Belgische wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van het privé-leven van de klant en de wijziging op deze wet van 25 mei 1999, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan de aankoop zonder dat er daarvoor een schadevergoeding moet betaald worden en zonder dat er daarvoor een reden moet opgegeven worden. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de klant, BVG op de hoogte gebracht heeft dat hij of zij wil verzaken aan de aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is BVG niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De klant moet zelf de verzendingskosten voor de retour betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door BVG op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. BVG zal een e-mail versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen. Het verzakingdsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling.

Verantwoordelijkheid
BVG treft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar BVG een link heeft op haar website. BVG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de website van BVG. BVG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van BVG aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van BVG beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluiden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website zijn auteursrechterlijk beschermde werken. De BVG-website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf, noch de op de website aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij BVG hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van digitale gegevens naar BVG al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde gegevens af aan BVG.

Geschillen en toepasselijke wetgeving
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden
BVG kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen. Elk gebruik van de website van BVG veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de Algemene Voorwaarden. BVG behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.